Referense

Referanseprosjekter for Gravco Anlegg AS

Skedsmo Kommune vann og avløpsrehabilitering Nittedalsgata


Skedsmo kommune 2014
Separering av spillvann og overvann, utskiftning av vannledning 150mm duktilt og nedsetting av 5 stk kummer. Masseutskiftning, opparbeidelse av ny vei, kantstein, oppmerking, kabelgrøfter og asfaltering. Totalt 450lm.

Skedsmo Kommune vann og avløpsrehabilitering Ivar Aasens vei


Skedsmo kommune 2013-2014
Separering av spillvann og overvann, utskiftning av vannledning 150mm duktilt og nedsetting av 16 stk kummer. Opparbeidelse av ny vei, kabelgrøfter og asfaltering. Totalt ca 475lm hovedgrøft og 200lm innstikksgrøfter.

Skedsmo Kommune gang og sykkelvei Vestbygata


Skedsmo kommune 2014
Separering av spillvann og overvann totalt 450m, utskiftning av vannkum 250mm duktilt og nedsetting av 35 stk overvann- og spillvannskummer. Opparbeidelse av 550m gang- og sykkelvei, kabelgrøfter, veilys, kantstein og asfaltering.

Skedsmo Kommune vann og avløpsrehabilitering Industriveien


Skedsmo kommune 2014/15
Separering av spillvann og overvann totalt 550m, overvann 800mm betongrør, 200mm Spillvann og 150mm duktilt. Pressing av 1200mm stålrør under Trondheimsveien totalt 20meter samt 2 x 400mm stålrør.
Utskiftning av 6 vannkummer og nedsetting av 15 stk overvann- og spillvannskummer. Opparbeidelse av 550m nytt fortau med ny vei, kabelgrøfter, veilys, kantstein og asfaltering.

Nesodden Kommune, Veiarbeid i Kongleveien 2012


Opparbeiding av rundkjøring, kantsteinarbeider, smågatestein i trafikkøyer og drenering. 40 meter VA ledningsgrøft, 3 sandfangkummer, ca. 240 meter kantsteinsetting, utvidelse/oppgradering av ca 900 m2 vei og fortau, ca 215 m2 belegningsstein

Oslo Kommune VAV vann og avløpsrehabilitering, Dalsveien


Oslo Kommune VAV, 2015-2016
Dalsveien, komplett separering av spillvann og overvann, utskiftning av vannledning, masseutskiftning av vei. Legging av 400mm Spillvann, 400mm overvann og 150mm ZMU rør og 14 plassbygde kummer. Grøftedybde ca 3,5 meter til 4,5m. Totalt 260lm hvorav 70 meter fjellgrøft.

NCC Construction (VAV Oslo Kommune), krakking av vannledning Etterstad


Oslo kommune, 2012-2013
Rehabilitering av eksisterende vannledninger ved krakking totalt 730meter 180/250mm, bygging av 20 stk plass støpte kummer og reetablering av vei.

AF Gruppen AS (Undervisningsbygg) rehablitering av drenering, vann og avløp Sinsen skole.


AF 2010-2011
Utskiftning av drenering, spillvann og overvann totalt ca 650lm. Og fordrøyningsmagasin.  I tillegg alle utomhusarbeider som kantstein, smågatestein, bommer, gjerder, sykkelstativ, asfaltering og utlegging av ferdiggress.

NCC for Ferd AS utvikling av tomter og garasjeanlegg


Utbygging av nytt boligområde med all infrastruktur. 500lm med nytt vann og avløp, overvannsbasseng totalt 400m3.
Intern masseflytting 30 000m3, 300m med nytt veianlegg, parkområde med lekeplasser.

Infratek Entrenør fjernvarmeutbygging


Gyldenløvsgate ned Nordraaks gate og kryssing av Frognerveien
Ås kommune - Fjernvarmeutbygging  4,5 km grøfter med total masseflytting 12 500m3 .
Kryssing av RV 152 X 2 gjennomført ved graving på natt, gjennom universitet i ÅS, så videre gjennom ÅS sentrum, boring under jernbanen stålrør (2 x 500mm + 1 x 350mm) .
Bygging av 1300 m GS/fortau inkludert belysning, Fjernvarmerør i dimensjon DN 65-630 mm. Stor trafikk belastning, graving gjennom sentrumsområder, skoler og barnehager.

Ås kommune / Infratek Entreprenør AS vei. Reetablering av vann, avløp og vei med tilhørende fortau, Idrettsveien


Ås kommune, 2012-2013
komplett separering av spillvann og overvann, utskiftning av vannledning, masseutskiftning av vei. Bygging av ny vei og fortau med kantstein totalt 400m.

Rammeavtale Undervisningsbygg: Skolene i Groruddalen


Diverse grunnarbeid på alle skolene i Groruddalen med alt fra vann og avløp til grøntanlegg, kantsteinsetting, støttemurer og asfaltering i perioden mai 2009-mai 2013. Rammeavtale gikk ut mars 2013. Ny rammeavtale fra oktober 2013- dd

Prosjektert og bygd basketballbane, sitteareal og volleyballbane Haugenstua skole.
Prosjektert og bygd utearealer Haugenstua barnehage
Prosjektert og bygd utearealer Stig skole
Stovner skole 2013: Utbygging av sitteareal, kantstein, asfaltering

Bergermoen Industrier utbygging av garasjeanlegg, Kurland


Bergermoen Industrier, 2014
Rivning og miljøsanering av 96 eksisterende garasjer.
Prosjektering og utførelse av grunn- og betongarbeider for 114 garasjerom og kjørearealer totalt 3500m2. 200m2 L-element støttemur, oppsetting 5 stk nye sandfang, 200 meter kabelgrøfter og tilhørende grøntarbeider